Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Below Enemy Lines. Gevestigd: Crooswijksesingel 50A 3034 CJ te Rotterdam.

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
  alle offertes en opdrachten welke door Below Enemy Lines worden gegeven respectievelijk aanvaard, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 2. De opdracht of order van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Algemene Voorwaarden van Below Enemy Lines.
 3. Bijzondere van de Algemene Voorwaarden van Below Enemy Lines afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Definities

 1. ‘Opdrachtgever’: de wederpartij van Below Enemy Lines
  bij de overeenkomst als opdrachtgever of anderszins zijnde degene ten behoeve van wie de reclame-uitingen worden aangebracht.
 2. ‘Te verrichten werkzaamheden’: de door Below Enemy Lines te (laten) verrichten werkzaamheden zoals het aanbrengen van reclame-uitingen, als ook andere door partijen nader overeen te komen werkzaamheden.
 3. ‘Opleveringstermijn’: de met de opdrachtgever afgesproken datum waarop Below Enemy Lines aanvangt met het aanbrengen van reclame-uitingen op de overeengekomen reclamedragers.
 4. ‘Reclame-uitingen’: alle middelen waarmee op enigerlei manier reclame kan worden gemaakt.
 5. ‘Wij’ en ‘ons’: Below Enemy Lines
 6. ‘Overeenkomst’: de overeenkomst tussen Below Enemy Lines en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, waarbij door Below Enemy Lines reclamedragers tegen betaling aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld voor het aanbrengen van reclame-uitingen.
 7. ‘Reclamedragers’: alle voorwerpen, objecten, ruimtes en borden e.d. waarop door Below Enemy Lines ten behoeve van opdrachtgever reclame-uitingen worden aangebracht.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Below Enemy Lines zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld. Below Enemy Lines is gerechtigd zonder enige schadeplicht een aanbod te herroepen, uiterlijk onverwijld na de aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever.
 2. De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door partijen dan wel vanaf de dag dat Below Enemy Lines de opdracht van de opdrachtgever en eventuele bijzondere afspraken schriftelijk door middel van ondertekening van een opdrachtbevestiging heeft aanvaard c.q. bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is, dan wel op het moment dat Below Enemy Lines op verzoek van de opdrachtgever met de uitvoering van de overeenkomst conform de bepalingen van de opdrachtbevestiging is aangevangen.
 3. Fouten, of onduidelijkheden in aanbiedingen of orderbevestigingen kunnen niet tot een van de werkelijke bedoelingen afwijkende binding van Below Enemy Lines leiden en doen haar evenmin aansprakelijk zijn voor eventuele schade in, aanbiedingen, catalogi, brochures, of orderbevestigingen.

Artikel 4: Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld gelden prijzen overeenkomstig de aanbieding, dan wel het door Below Enemy Lines aangegeven tarief.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van (op of af ) levering
  en / of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is Below Enemy Lines gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien Below Enemy Lines echter binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de bedongen prijs wenst te verhogen, is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 3. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever. “Below Enemy Lines is tevens bevoegd de prijs aan te passen indien door de opdrachtgever onjuiste gegevens zijn verstrekt welke gegevens voor de prijsbepaling van Below Enemy Lines essentieel waren. Below Enemy Lines zal de opdrachtgever van de noodzaak tot prijsverhoging zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De laatste volzin van artikel 4b is hierop niet van toepassing.
 4. Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door Below Enemy Lines op verzoek van de opdrachtgever een gespecificeerde nota verstrekt, dan wel, indien de opdracht is verleend op basis van een overeengekomen som, een omschrijving der specificaties, eventueel onder verwijzing naar voordien verstrekte schriftelijke specificaties.
 5. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5: Annuleringen

 1. Behoudens wanneer dit schriftelijk met Below Enemy Lines is overeengekomen kunnen orders niet worden geannuleerd.
 2. Indien, in het vorenvermelde geval annulering is toegestaan, dient de opdrachtgever Below Enemy Lines van de gehele of gedeeltelijke annulering schriftelijk in kennis te stellen en is hij gehouden aan Below Enemy Lines alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d) te vergoeden, alles onverminderd het recht van Below Enemy Lines op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

Artikel 6: Uitvoering van werkzaamheden en opleveringstermijnen.

 1. Opgegeven opleveringstermijnen gelden bij benadering. De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Below Enemy Lines zijn de uit te voeren werkzaamheden te verrichten. De opdrachtgever kan de opleveringsdatum slechts na overleg en met instemming van Below Enemy Lines wijzigen.
 2. Overschrijding van de opleveringstermijnen die niet
  aan Below Enemy Lines overeenkomstig de onderhavige Algemene Voorwaarden kunnen worden toegerekend, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat de opgegeven termijn en/of opleveringsdatum als een fatale termijn moest worden beschouwd.
 3. Indien de opdrachtgever het uitgevoerde werk voor of op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt het uitgevoerde werk voor zijn rekening en risico gedurende vier weken te zijner beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan Below Enemy Lines opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen, zulks ter beoordeling van Below Enemy Lines. Na voorgenoemde periode heeft Below Enemy Lines het recht (te hare keuze) nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Below Enemy Lines op schadevergoeding jegens opdrachtgever.
 4. Extra te maken kosten in verband met de door de opdrachtgever gewenste spoed zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7: Reclame

 1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de oplevering aan het werk grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Below Enemy Lines terstond schriftelijk op de hoogte brengen.Indien de opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de dag der oplevering Below Enemy Lines schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin de het werk is opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
 2. De opdrachtgever is gehouden de klacht nauwkeurig te specificeren onder toezending van schriftelijk bewijsmateriaal.
 3. Below Enemy Lines dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
  Indien de reclames naar haar oordeel juist zijn, zal zij ter hare keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste het factuurbedrag, dan wel zal Below Enemy Lines zoveel mogelijk streven naar een adequate oplossing, in overleg met de opdrachtgever.
 4. Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Artikel 8: Betaling

 1. Betaling van de overeengekomen prijs moet geschieden conform de voorwaarden zoals vermeld op de factuur, zonder aftrek of verrekening ten kantore van Below Enemy Lines of op een door Below Enemy Lines aan te wijzen bank of postgirorekening.
 2. Below Enemy Lines is ten allen tijde gerechtigd vooruitbetaling te verlangen of op andere wijze zekerheid te verlangen.
 3. Indien de opdrachtgever de vordering van Below Enemy Lines niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt althans niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt
  hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft Below Enemy Lines zonder enige in gebreke stelling het recht de opdrachtgever over het verschuldigde 1,5% rente per maand in rekening te brengen, zulks ingaande op de eerste dag van de maand volgende op die van de factuurdatum.
 4. Below Enemy Lines is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.
 5. De buitengerechtelijke worden vastgesteld op 15% van de som van hoofdsom plus rente, aangevuld met bureaukosten met een minimum van € 100,-. Uit het enkele feit dat Below Enemy Lines zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
 6. De door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair ter voldoening van alle verschuldigde rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Bij facturen van gelijke datum geschiedt de betaling van elke factuur naar evenredigheid.
 7. Indien de opdrachtgever tegen enige factuur en/of overzichtsnota niet binnen een week na dagtekening van het betreffende stuk schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij Below Enemy Lines wordt opdrachtgever geacht met het betreffende stuk akkoord te gaan.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde zaken blijven eigendom van Below Enemy Lines totdat de opdrachtgever al hetgeen hij ter zake van of in verband met de door Below Enemy Lines gedane leveringen van zaken of diensten met inbegrip van rente en kosten, aan Below Enemy Lines verschuldigd is, volledig heeft betaald.
 2. Ingeval de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt is Below Enemy Lines, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, gerechtigd de zaken terug te nemen, onverminderd het recht een redelijke vergoeding voor geleden schade, gederfde winst en interest te vorderen.

Artikel 10: Overdracht

 1. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Below Enemy Lines is het opdrachtgever verboden rechten of verplichtingen uit hoofde van met Below Enemy Lines gesloten overeenkomsten aan derden (waaronder begrepen met opdrachtgever gelieerde vennootschappen) over te dragen.

Artikel 11: Retentierecht

 1. Onverminderd het wettelijk retentierecht is Below Enemy Lines gerechtigd enig zaak van de opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden zulks tot de volle voldoening van al hetgeen Below Enemy Lines uit welk hoofde dan ook van opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij de opdrachtgever ter zake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Below Enemy Lines ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
 2. De opdracht of order van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Algemene Voorwaarden van Below Enemy Lines.
 3. Bijzondere van de Algemene Voorwaarden van Below Enemy Lines afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Below Enemy Lines is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

  Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

  Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens • ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;

  Onoordeelkundige behandeling en/of gebruik van het door “Below Enemy Lines” opgeleverde werk;

  Het verstrekken van onvolledige c.q. onjuiste gegevens.
 2. Below Enemy Lines is slechts aansprakelijk voor schade tengevolge van beschadiging, verminking of verlies aan
  het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van haar of van hen, die door Below Enemy Lines te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden, met dien verstande dat Below Enemy Lines nimmer gehouden is tot een verdergaande schadevergoeding dan tot ten hoogste het factuurbedrag der geleverde diensten. Below Enemy Lines is niet tot verdere schade of kostenvergoeding, hoe ook genaamd, verplicht.
  Below Enemy Lines zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en gevolgschade en/of indirecte schade te vergoeden.
 3. Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.
 4. Indien aan twee of meerdere opdrachtgevers gezamenlijk wordt geleverd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming der door hen gesloten overeenkomst.
 5. Below Enemy Lines is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van het reclamemateriaal.
  De opdrachtgever kan ingeval van beschadigde of ontbrekende reclame zoals in het bovenstaande bedoeld, jegens Below Enemy Lines geen aanspraak maken op schadevergoeding noch daaraan het recht ontlenen de gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren.
 6. Below Enemy Lines heeft ten allen tijde het recht (indien en voor zover mogelijk) de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
 7. Opdrachtgever blijft ten alle tijde aansprakelijk voor de vorm en inhoud van de reclame-uiting, op grond waarvan opdrachtgever Below Enemy Lines nadrukkelijk vrijwaart voor aanspraak van derden.

Artikel 13: Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

 1. Door geven van een opdracht tot verveelvoudiging, verspreiding of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Below Enemy Lines in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.
 2. Het auteursrecht van door Below Enemy Lines ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, illustraties, litho’s, foto’s, modellen, reclamedragers e.d.blijft bij Below Enemy Lines berusten, ook wanneer de opdrachtgever er een order op heeft geplaatst.
 3. Krachtens het auteursrecht heeft uitsluitend Below Enemy Lines de bevoegdheid toestemming te verlenen of te weigeren tot het vermenigvuldigen en/of openbaar maken van de voorwerpen waarop het aan haar toekomend auteursrecht berust zoals bedoeld in het voorgaande artikellid.
 4. Below Enemy Lines kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van haar onder artikel 13c bedoelde toestemming; het betalen van een geldelijke vergoeding daarin meebegrepen.

Artikel 14: Tekortkoming

 1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige ander met Below Enemy Lines gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het rechtswege in verzuim te zijn en heeft Below Enemy Lines het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden te hare keuze zonder dat Below Enemy Lines tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Below Enemy Lines ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

  Indien Below Enemy Lines door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, heeft Below Enemy Lines onverminderd de haar verder toekomende rechten het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, molest, vernieling van reclame objecten door derden, oorlogsgevaar, staat van beleg, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaaltekorten, brand, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export of importverboden, weigering import en exportvergunningen te verstrekken, de van overheidswege opgelegde
  beperkingen, de verwijdering en/of vordering van een reclameobject op verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en wanprestaties van de toeleveranciers van Below Enemy Lines of ander wijzen van niet voldoen door deze toeleveranciers aan hun verplichtingen en elke andere omstandigheid die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvattingen in redelijkheid niet aan Below Enemy Lines kunnen worden tegengeworpen.
 3. Indien Below Enemy Lines voor het tijdstip van intreden van overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan dan wel de mogelijkheid heeft daaraan gedeeltelijk te voldoen is Below Enemy Lines gerechtigd de reeds verrichte werkzaamheden afzonderlijk te factureren, De voor het tijdstip van intreden van overmacht door Below Enemy Lines in redelijkheid gemaakte kosten ter uitvoering van de overeenkomst, komen voor rekening van opdrachtgever.
 4. Wenst de opdrachtgever van zijn rechten uit niet nakoming gebruik te maken dan moet opdrachtgever Below Enemy Lines steeds eerst de gelegenheid bieden binnen een redelijke termijn alsnog na te komen en/of zelf gebruik te maken van de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden op grond van artikel van deze voorwaarden.

Artikel 15: Afwijkende voorwaarden

 1. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen Algemene Voorwaarden heeft geen effect, tenzij de opdrachtgever daarbij voor het aangaan van enige overeenkomst onze voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat hierover overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever en andere op documenten van de opdrachtgever afgedrukte bepalingen bij deze, uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

Artikel 16: Afspraken

 1. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Below Enemy Lines binden de laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd.
  Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 17: Uitbesteding werk aan derden

 1. Opdrachtgever machtigt Below Enemy Lines om de opdracht door een door haar aan te wijze derde, op een in onderling overleg te bepalen tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Below Enemy Lines aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Below Enemy Lines met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en)

Artikel 18: Overmacht

 1. Indien Below Enemy Lines door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, heeft Below Enemy Lines onverminderd de haar verder toekomende rechten het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, molest, vernieling van reclamedragers door derden, oorlogsgevaar, staat van beleg, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaaltekorten, brand, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export of importverboden, weigering import en exportvergunningen te verstrekken, verlies van reclameconcessie of intrekken van de toestemming door de concessiegever van Below Enemy Lines, de van overheidswege opgelegde beperkingen, de verwijdering en/of vordering van een reclamedrager op verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en wanprestaties van de toeleveranciers van Below Enemy Lines of ander wijzen van niet voldoen door deze toeleveranciers aan hun verplichtingen en elke andere omstandigheid die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvattingen in redelijkheid niet aan Below Enemy Lines kunnen worden tegengeworpen.

Artikel 19: Bijzondere bepalingen inzake acties

 1. Uitvoering van door Below Enemy Lines aanvaarde orders geschiedt onder het voorbehoud dat de actie niets inhouden wat iemand onrechtmatig nadeel zou kunnen berokkenen, in strijd is met de goede zeden en/of openbare orde. Indien en voor zover deswege geen actie voor opdrachtgever heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever toch gehouden het totale orderbedrag te voldoen.
 2. Niet gebruikte materialen worden na afloop van de campagne vernietigd.
 3. Aan een gemeente die de opdrachtgevers wil controleren, verstrekt Below Enemy Lines desgevraagd een adreslijst een en ander met inachtneming van de Wet Persoonsregistratie. De opdrachtgever verklaart zicht hiermee akkoord.
 4. Wanneer naast de campagne die Below Enemy Lines uitvoert, buiten het medeweten van Below Enemy Lines dezelfde campagne ook op een illegale wijze verspreid is, dan is Below Enemy Lines gerechtigd de door haar uitgevoerde campagne uit het straatbeeld te verwijderen, waarbij de verplichting tot betaling blijft bestaan.

Artikel 20: Verzekering

 1. De opdrachtgever kan Below Enemy Lines verzoeken voor zijn rekening een verzekering af te sluiten, die de risico’s dekt voor welke Below Enemy Lines niet aansprakelijk is.
 2. Indien de opdrachtgever aan Below Enemy Lines heeft opgedragen een zodanige dan wel een meer beperkte verzekering af te sluiten en Below Enemy Lines heeft deze opdracht aanvaard en bevestigd, zal laatstgenoemde aansprakelijk zijn voor de schaden, de voor de opdrachtgever zullen voortvloeien uit het niet ten uitvoer brengen van de hem gegeven opdracht.

Artikel 21: Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze Algemene Voorwaarden zullen ter beslechting, zo nodig, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Partijen verklaren ter zake domicilie te kiezen ten kantore van Below Enemy Lines.
 2. Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht en worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 22 Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever verplicht zich tot tijdige levering van de te plaatsen materialen, met dien verstande dat de materialen ten minste 10 werkdagen voor de datum van de overeengekomen reclamecampagne zijn geleverd. Te late aanlevering van de materialen schort de overeengekomen advertentieperiode niet op, en ontheft de opdrachtgever evenmin van haar verplichting de overeengekomen prijs tijdig te betalen.
 2. Alle door Below Enemy Lines te maken kosten als gevolg van het toerekenbaar niet tijdig en/of deugdelijk nakomen door opdrachtgever van bovengenoemde verplichtingen komen voor rekening van opdrachtgever tegen de alsdan geldende tarieven.
 3. De in dit artikel genoemde verplichtingen behoren tot die van de opdrachtgever en komen tevens voor rekening van opdrachtgever.